ΤΗΝ ΣΕΒΝΤΑΝ ΝΤΟ ΕΧΩ

Δισκογραφία: Tην σεβντάν ντο έχω – Γεώργιος Κυριακίδης – Λάμπης Τιλκερίδης

Δισκογραφία: Tην σεβντάν ντο έχω - Γ. Κυριακίδης - Λάμπης Τιλκερίδης

Δισκογραφία: Την σεβντάν ντο έχω (1977)
Γ. Κυριακίδης – Λάμπης Τιλκερίδης

 
Αφιερωμένο στη μνήμη του μεγάλου λυράρη της Δράμας
Χαράλαμπος (Λάμπης) Τιλκερίδης
10 Μαϊου, 1936 – 26 Απριλίου, 2023
 
Την σεβντάν ντο έχω – Δίσκος 45 στροφών (1977)
 
Γ. Κυριακίδης – Τραγούδι
Λάμπης Τιλκερίδης – Λύρα
 Αρίστος Αργυρόπουλος – Νταούλι
 
Dedicated to the memory of Lampis Tilkeridis (1936 – 2023)
“Tin sevtan nto eho” – 45rpm recording 1977
 
G. Kiriakidis – Vocals
Lampis Tilkeridis – Lyra
Aristos Aristopoulos – Daouli
 
Στίχοι κατεγραμένοι από την σελίδα pontianlyrics.gr:
ΤΗΝ ΣΕΒΝΤΑΝ ΝΤΟ ΕΧΩ

Radio Trapezounta Boston
Dedicated to the Musical Traditions of Hellenic Pontos

🔴https://www.radiotrapezounta.com
🔴https://www.trapezounta.com
🔴http://bit.ly/RadioTrapezountaBoston

© [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], [2018].Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], with appropriate and specific direction to the original content.
© [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], [2018].Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή / και η επανάληψη αυτού του υλικού χωρίς ρητή και γραπτή άδεια από τον δημιουργό ή / και τον ιδιοκτήτη αυτού του ιστότοπου απαγορεύεται αυστηρά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποσπάσματα και σύνδεσμοι με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί πλήρης και σαφής πίστωση στους [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], με κατάλληλη και συγκεκριμένη κατεύθυνση στο αρχικό περιεχόμενο