Γιώργος Σιαμίδης - Δημήτρης Κοτσογλανίδης Θεόφιλος Πουταχίδης - Γιάννης Απαζίδης 27 Ιουλίου 2003

Γιώργος Σιαμίδης – Δημήτρης Κοτσογλανίδης – Θεόφιλος Πουταχίδης – Γιάννης Απαζίδης – 27 Ιουλίου 2003

Γιώργος Σιαμίδης - Δημήτρης Κοτσογλανίδης - Θεόφιλος Πουταχίδης - Γιάννης Απαζίδης - 27 Ιουλίου 2003

Γιώργος Σιαμίδης – Δημήτρης Κοτσογλανίδης
Θεόφιλος Πουταχίδης – Γιάννης Απαζίδης
27 Ιουλίου 2003

Παρακάθ – Μουχαπέτ 27 Ιουλίου 2003

Ζωοδώχος Πηγή

Τραγούδι: Γιώργος Σιαμίδης – Δημήτρης Κοτσογλανίδης – Θεόφιλος Πουταχίδης – Γιάννης Απαζίδης

Λύρα: Θεόφιλος Πουταχίδης

Η ηχογράφηση έγινε στην βάπτιση του παιδιού του φίλου μας καθηγητή Γιάννη Κασκαμανίδη. Του το αφιερώνουμε με πολύ αγάπη. 

Parakath – Mouhapet Zoodochos Pigi 27Jul2003

Vocals: Giorgos Siamidis – Dimitris Kotsoglanidis – Theofilos Poutahidis – Giannis Apazidis

Lyra: Theofilos Poutahidis

This recording was from the baptism of our dear friend Giannis Kaskamanidis’ son. We dedicate it to him with all our love. 

Γιώργος Σιαμίδης - Δημήτρης Κοτσογλανίδης Θεόφιλος Πουταχίδης - Γιάννης Απαζίδης 27 Ιουλίου 2003

Radio Trapezounta Boston
Dedicated to the Musical Traditions of Hellenic Pontos

🔴https://www.radiotrapezounta.com
🔴https://www.trapezounta.com
🔴http://bit.ly/RadioTrapezountaBoston

© [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], [2023].Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], with appropriate and specific direction to the original content.
© [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], [2023].Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή / και η επανάληψη αυτού του υλικού χωρίς ρητή και γραπτή άδεια από τον δημιουργό ή / και τον ιδιοκτήτη αυτού του ιστότοπου απαγορεύεται αυστηρά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποσπάσματα και σύνδεσμοι με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί πλήρης και σαφής πίστωση στους [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], με κατάλληλη και συγκεκριμένη κατεύθυνση στο αρχικό περιεχόμενο.