ΠΑΜΠΟΝΤΙΑΚΟΝ ΠΑΝΟΫΡ 2023 Τη Θωμά ‘ς σα Σούρμενα

ΠΑΜΠΟΝΤΙΑΚΟΝ ΠΑΝΟΫΡ 2023 – Τη Θωμά ‘ς σα Σούρμενα

ΠΑΜΠΟΝΤΙΑΚΟΝ ΠΑΝΟΫΡ 2023 - Τη Θωμά ‘ς σα Σούρμενα

ΠΑΜΠΟΝΤΙΑΚΟΝ ΠΑΝΟΫΡ 2023
Τη Θωμά ‘ς σα Σούρμενα
19-23 Απριλίου, 2023 – Ένωση Ποντίων Σουρμένων

 
Ένωση Ποντίων Σουρμένων
 
ΠΑΜΠΟΝΤΙΑΚΟΝ ΠΑΝΟΫΡ 2023
τη Θωμά ‘ς σα Σούρμενα
19-23 Απριλίου, 2023
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ:
 
(Μουσική στο βίντεο: Μιχάλης Καλιοντζίδης)
ΠΑΜΠΟΝΤΙΑΚΟΝ ΠΑΝΟΫΡ 2023 Τη Θωμά ‘ς σα Σούρμενα

Radio Trapezounta Boston
Dedicated to the Musical Traditions of Hellenic Pontos

🔴https://www.radiotrapezounta.com
🔴https://www.trapezounta.com
🔴http://bit.ly/RadioTrapezountaBoston

© [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], [2023].Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], with appropriate and specific direction to the original content.
© [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], [2023].Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή / και η επανάληψη αυτού του υλικού χωρίς ρητή και γραπτή άδεια από τον δημιουργό ή / και τον ιδιοκτήτη αυτού του ιστότοπου απαγορεύεται αυστηρά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποσπάσματα και σύνδεσμοι με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί πλήρης και σαφής πίστωση στους [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], με κατάλληλη και συγκεκριμένη κατεύθυνση στο αρχικό περιεχόμενο