ΘΑΛΑΣΣΑ Μ' - ΠΗΛΑΛΙΔΗΣ - ΧΑΛΚΙΑΣ

Θάλασσα μ’ || Χρήστος Χαλκιάς – Αντώνης Πηλαλίδης – Δημήτρης Ξενιτόπουλος

Θάλασσα μ' || Χρήστος Χαλκιάς - Αντώνης Πηλαλίδης - Δημήτρης Ξενιτόπουλος

Θάλασσα μ’ || Χρήστος Χαλκιάς – Αντώνης Πηλαλίδης
Thalassa m’ || Christos Chalkias – Antonis Pilalidis
 

Βίντεο της Ημέρας: 28 Ιανουαρίου, 2022
Video of the Day: January 28, 2022
 
 
Μία συνεργασία έκπληξη με τον Αντώνη Πηλαλίδη στο τραγούδι και στο στίχο, με τη συμμετοχή του καθηγητή βυζαντινής μουσικής Χρήστου Χαλκιά, σε μουσική του Δημήτρη Ξενιτόπουλου ο οποίος παίζει λύρα. 
 
“Θάλασσα μ'” είναι ένα νέο ποντιακό τραγουδι που μόνο με τον Αντώνη Πηλαλίδη και τον Δημήτρη Ξενιτόπουλο σίγουρα θα γνώριζε επιτυχία, αλλά η ευχάριστη παρουσία του Χρήστου Χαλκιά τραγουδόντας ποντιακά δίνει μια ξεχωριστή πινελιά σ’ αυτό το πανέμορφο τραγούδι. 
 
Γράφει ο στιχουργός και τραγουδιστής Αντώνης Πηλαλίδης:
 
Η δημιουργία ενός τραγουδιού από τη στιγμή που γράφονται οι πρώτοι του στίχοι έως ότου ολοκληρωθεί η κατάθεση ψυχής στη ροή και το τέλος του, αποτελεί ένα γοητευτικό ταξίδι.
 
Η μελωδία “ντύνει” με τον πιο ταιριαστό τρόπο τα  “λόγια” δημιουργώντας βαθιά συναισθήματα χαράς αλλά και περισυλλογής.
 
Αυτό συνέβη και τραγουδήσαμε παρέα με τον σπουδαίο ερμηνευτή και ψάλτη Χρήστο Χαλκιά, ο οποίος συνταξίδεψε μαζί μας, στη δική μας διάλεκτο, σε στίχους μου και μουσική του ταλαντούχου Δημήτρη Ξενιτόπουλου.
 
Καλή ακρόαση
Αντώνης Πηλαλίδης
 
Ευχόμαστε σε όλους τους συντελεστές καλή επιτυχία στο νέο τους δημιούργημα και πάντα επιτυχίες και τέτοιες πανέμορφες συνεργασίες!
 
Θάλασσα μ’
Στίχοι: Αντώνης Πηλαλίδης
Μουσική: Δημήτρης Ξενιτόπουλος
Λύρα: Δημήτρης Ξενιτόπουλος
Κρουστά: Ibrahim Ibrahimoglou 
Νταούλι: Γιώργος Κορτσινίδης
Ενορχήστρωση/προγραμματισμός: Αθανάσιος Σωτηριάδης
Ηχοληψία: Γιώργος Φανάρας 
Ηχογράφηση: StudioFΑn 
Μίξη/master: Αθανάσιος Στεφανίδης
Φιλολογική επιμέλεια στίχων και απόδοση στη νεοελληνική: Αναστασία Μαχαιρίδου
 
A surprise collaboration with Antonis Pilalidis in song and lyrics, with the participation of Byzantine music teacher Christos Chalkias, to the music of Dimitris Xenitopoulos who also performs lyra. 
 
“Thalassam” (My sea) is a new Pontian song that with just the combination of Antonis Pilalidis and Dimitris Xenitopoulos would surely be successful, but the pleasant presence of Christos Chalkias singing in the Pontic dialect gives a special touch to this beautiful song.
 
Songwriter and singer Antonis Pilalidis writes:
 
Creating a song from the moment its first lyrics are written until the flow of the soul is completed, is a fascinating journey.
 
The melody “dresses” the “words” in the most appropriate way, creating deep feelings of joy and contemplation.
 
This happened and we sang with the great singer and songwriter Christos Chalkias, who traveled with us, in our dialect, singing to my own lyrics and to the music of the talented Dimitris Xenitopoulos.
 
Happy listening!
Antonis Pilalidis
 
We wish all the contributors good luck in their new creation and always success and such beautiful collaborations!
 
Θάλασσα μ’
Να ‘φέρ’νες, θάλασσα μ’, χαπέρ’ τ’ αρνόπο μ’ πού κοιμάται,
‘ς σην ψ̌ή μ’ να εβζήν’νες τ’ άψιμον και η γερά μ’ να χάται.
Να ‘δίν’νες με υπομονήν τα δάκρυ͜α μ’ να στεγνούνταν
κι όλι͜α τα κούμι͜α ολόερα τα τέρτι͜α μ’ ν’ αφουκρούνταν.
Θάλασσα μ’, πέει με, ντ’ έπαθες και ’κι τερείς τα χρόνι͜α μ’;
Γεράν πως ’κ’ έχω εθαρρείς κι αλίει͜ς απάν’ ‘ς σα πόνι͜α μ’.
Όλι͜α τα τέρτι͜α πάντα ακούς κι ας σα καημούς ’ουρνάσαι,
μόνον τ’ εμά τα τερτόπα, θάλασσα μ’, ’κ’ αφουκράσαι.
ΘΑΛΑΣΣΑ Μ' - ΠΗΛΑΛΙΔΗΣ - ΧΑΛΚΙΑΣ

Radio Trapezounta Boston
Dedicated to the Musical Traditions of Hellenic Pontos

🔴https://www.radiotrapezounta.com
🔴https://www.trapezounta.com
🔴https://tunein.com/radio/Radio-Trapezounta-Boston-s301498/

© [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], [2018].Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], with appropriate and specific direction to the original content.
© [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], [2018].Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή / και η επανάληψη αυτού του υλικού χωρίς ρητή και γραπτή άδεια από τον δημιουργό ή / και τον ιδιοκτήτη αυτού του ιστότοπου απαγορεύεται αυστηρά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποσπάσματα και σύνδεσμοι με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί πλήρης και σαφής πίστωση στους [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], με κατάλληλη και συγκεκριμένη κατεύθυνση στο αρχικό περιεχόμενο