ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Σταύρος Πετρίδης – Βοστώνη – Σεπτέμβριος 2021 || Stavros Petridis – Boston – September 2021

Σταύρος Πετρίδης - Βοστώνη - Σεπτέμβριος 2021 || Stavros Petridis - Boston - September 2021

Ο Σταύρος Πετρίδης το “Γωγοπούλ” μας χαρίζει διάφορους όμορφους σκοπούς παιγμένους με το μοναδικό δικό του τρόπο. Το βίντεο τραβηγμένο στην Βοστώνη την ημέρα της γιορτής του, 14 Σεπτεμβρίου, 2021, της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. 
 
Stavros Petridis dedicates these videos to us, playing different beautiful melodies with his distinct style. These videos were taken in Boston on the day of his name day,  September 14,  the Elevation of the Venerable and Life-Giving Cross. 
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Radio Trapezounta Boston
Dedicated to the Musical Traditions of Hellenic Pontos

🔴https://www.radiotrapezounta.com
🔴https://www.trapezounta.com
🔴https://tunein.com/radio/Radio-Trapezounta-Boston-s301498/

© [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], [2018].Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], with appropriate and specific direction to the original content.
© [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], [2018].Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή / και η επανάληψη αυτού του υλικού χωρίς ρητή και γραπτή άδεια από τον δημιουργό ή / και τον ιδιοκτήτη αυτού του ιστότοπου απαγορεύεται αυστηρά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποσπάσματα και σύνδεσμοι με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί πλήρης και σαφής πίστωση στους [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], με κατάλληλη και συγκεκριμένη κατεύθυνση στο αρχικό περιεχόμενο