ΜΙΛΤΟΣ ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ – MILTOS KYRILLIDIS

ΜΙΛΤΟΣ ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ - MILTOS KYRILLIDIS

ΜΙΛΤΟΣ ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ – MILTOS KYRILLIDIS

 
Ο Μίλτος Κυριλλίδης γεννήθηκε στην Αθήνα στις 20 Ιουλίου του 1987. Κατάγεται από την περιοχή της Νικόπολης του Πόντου και συγκεκριμένα απ’ το χωριό Ασαρτσούχ (Περιφέρεια Τοκατης). Οι πρόγονοί του εγκαταστάθηκαν στη Γαλανόβρυση Ελασσόνας του νομού Λαρίσης το 1923 και έπειτα στην Αθήνα. Το πρώτο σκίρτημα με την ποντιακή παράδοση εμφανίστηκε όταν πρωτοήρθε σε επαφή με το ηχόχρωμα της λύρας σε ηλικία 10 ετών. Ο ίδιος δηλώνει θαυμαστής της ποντιακής διαλέκτου και των αυθεντικών τραγουδιών του Πόντου. Τέλος συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό εμφανίσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
 
Miltos Kyrillidis was born in Athens on July 20, 1987. His family originally is from the area of Nikopolis of Pontos and specifically from the village of Asartsouch (Tokati region). His ancestors settled in Galanovrisi of Elassona in Larissa in 1923 and subsequently went to Athens. His first interaction with Pontian tradition happened when he first came into contact with the sound of the lyra at 10 years old. He is an adamant admirer of the Pontian dialect and the authentic songs of Hellenic Pontos. Miltos has a large number of appearances both in Greece and abroad.

Radio Trapezounta Boston
Dedicated to the Musical Traditions of Hellenic Pontos

🔴https://www.radiotrapezounta.com
🔴https://www.trapezounta.com
🔴https://tunein.com/radio/Radio-Trapezounta-Boston-s301498/

© [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], [2018].Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], with appropriate and specific direction to the original content.
© [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], [2018].Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή / και η επανάληψη αυτού του υλικού χωρίς ρητή και γραπτή άδεια από τον δημιουργό ή / και τον ιδιοκτήτη αυτού του ιστότοπου απαγορεύεται αυστηρά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποσπάσματα και σύνδεσμοι με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί πλήρης και σαφής πίστωση στους [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], με κατάλληλη και συγκεκριμένη κατεύθυνση στο αρχικό περιεχόμενο