Λάμπης Αναστασιάδης – Ελένη Αναστασιάδου – “Αναστενάζω και Πονώ” – “Anastenazo kai Pono”

Λάμπης Αναστασιάδης - Ελένη Αναστασιάδου - "Αναστενάζω και Πονώ" - "Anastenazo kai Pono"

“Αναστενάζω και Πονώ”

Ενα διπάτ του Γιώργου Εμμανουηλίδη και Μίτκα Ιακωβίδη.

Στο τραγούδι η Ελενίτσα Αναστασιάδου και στη λύρα ο Λάμπης Αναστασιάδης από την Μελβούρνη της Αυστραλίας.

“Anastenazo kai Pono”

A song (dipat dance) originally performed by Giorgos Emmanouilidis and Mitkas Iakovidis.

Vocals performed by Eleni Anastasiadou, and lyra performed by Lambis Anastasiadis of Melbourne, Australia.

Radio Trapezounta Boston
Dedicated to the Musical Traditions of Hellenic Pontos

🔴https://www.radiotrapezounta.com
🔴https://www.trapezounta.com
🔴https://tunein.com/radio/Radio-Trapezounta-Boston-s301498/

© [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], [2018].Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], with appropriate and specific direction to the original content.
© [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], [2018].Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή / και η επανάληψη αυτού του υλικού χωρίς ρητή και γραπτή άδεια από τον δημιουργό ή / και τον ιδιοκτήτη αυτού του ιστότοπου απαγορεύεται αυστηρά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποσπάσματα και σύνδεσμοι με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί πλήρης και σαφής πίστωση στους [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], με κατάλληλη και συγκεκριμένη κατεύθυνση στο αρχικό περιεχόμενο