Χρήστος Καλιοντζίδης - Christos Kaliontzidis - Live Newport RI - 30 October 2022

Χρήστος Καλιοντζίδης – Christos Kaliontzidis – Live Newport RI – 30 October 2022

Χρήστος Καλιοντζίδης - Christos Kaliontzidis - Live Newport RI - 30 October 2022

Χρήστος Καλιοντζίδης – Christos Kaliontzidis
Live Newport RI – 30 October 2022

 
Χρήστος Καλιοντζίδης – Christos Kaliontzidis – Live Newport RI – 30 October 2022
 
Χρήστος Καλιοντζίδης – Λύρα & Τραγούδι
Ιωσήφ Τσεντεκίδης – Πλήκτρα
Γιάννης Απαζίδης – Νταούλι
 
Christos Kaliontzidis – Lyra & Vocals
Iosif Tsentekidis – Keyboards
Giannis Apazidis – Daouli
Χρήστος Καλιοντζίδης - Christos Kaliontzidis - Live Newport RI - 30 October 2022

Radio Trapezounta Boston
Dedicated to the Musical Traditions of Hellenic Pontos

🔴https://www.radiotrapezounta.com
🔴https://www.trapezounta.com
🔴http://bit.ly/RadioTrapezountaBoston

© [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], [2018].Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to [Ioannis Apazidis], [Trapezounta.com] and [RadioTrapezounta.com], with appropriate and specific direction to the original content.
© [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], [2018].Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή / και η επανάληψη αυτού του υλικού χωρίς ρητή και γραπτή άδεια από τον δημιουργό ή / και τον ιδιοκτήτη αυτού του ιστότοπου απαγορεύεται αυστηρά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποσπάσματα και σύνδεσμοι με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί πλήρης και σαφής πίστωση στους [Ιωάννης Απαζίδης], [Trapezounta.com] και [RadioTrapezounta.com], με κατάλληλη και συγκεκριμένη κατεύθυνση στο αρχικό περιεχόμενο.